lên đông xuống đoài

đi một ngày đàng, học mấy sàng …

Dollars and Sense

Những bài ngắn từ trang Dollars and Sense của tôi trên Facebook, và những bài tương tự (về chuyện tiếng Anh, dịch thuật) từ blog lên đông xuống đoài sẽ được dần chuyển sang blog Dollars and Sense (coi như phụ trương của blog chính này cũng được).

Happy browsing and reading. :)

PVLH

%d bloggers like this: